Consiliul de administrare al IM Servicii Comunale Chiperceni anunță spre concurs funcţia vacantă de Administrator al IM Servicii Comunale Chiperceni

Informaţia despre concurs, cerinţele faţă de candidaţi, lista actelor necesare pentru participare la concurs se plasează pe pagina web a Întreprinderii, a fondatorului comuna.md , în alte mijloace de informare și poate fi publicată în mijloace de informare locala- panou informativ.

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului se bazează pe Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea

funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale , aprobat prin Decizia nr 5/7 din 29.05.2020

avind  pe următoarele principii:

 • competiţie deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricărei persoane care prezintă dosarul potrivit pct.7;
 • alegerea după merit, prin selectarea, în baza rezultatelor obţinute, a celei mai competente persoane;
 • asigurarea transparenţei, prin punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
 • tratamentul egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selectare obiective şi clar definite, astfel încît orice candidat să aibă şanse egale.

Bibliografia concursului include lista actelor normative şi a altor surse de informare, relevante funcţiei vacante, în baza cărora se vor formula subiectele pentru proba de interviu.

CONDIŢIILE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 1. Pentru funcţia de administrator al Întreprinderii poate candida persoana care corespunde următoarelor cerinţe:
 • cunoaște limba română;
 • a activat în funcţii de conducere cel puțin 4 ani;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu este condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Actele necesare pentru  aplicare  se vor prezenta  pîna la 14 aprilie 2021, ora 1700

 Informaţii suplimentare la nr. de  telefon: 069507179/023575238